Coachpraktijk Achterhoek is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Coachpraktijk Achterhoek
Kerkenstraat 5
7064 BH SILVOLDE
info@coachingaanzet.nl
+31 6 10 20 87 08

Coachpraktijk Achterhoek biedt coaching, (team)trainingen en assessments om jou inzichten te geven en kwaliteiten optimaal te laten benutten. Dit doet zij zorgvuldig en in een vertrouwelijke omgeving.

Ook doceert Coachpraktijk Achterhoek aan een instituut voor coachopleidingen.

Coachpraktijk Achterhoek vindt een goede omgang met persoonsgegevens van jou als klant, maar ook als websitebezoekers en leverancier dan ook van groot belang. Coachpraktijk Achterhoek verwerkt persoonsgegevens zorgvuldig, vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Wij informeren jou over welke persoonsgegevens wij verwerken, in hoeverre en op welke manier.

Daarnaast moet er een gerechtvaardigde reden zijn om persoonsgegevens te verwerken. Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van jou als betrokkene zoveel mogelijk beperkt. Er zullen bovendien niet meer persoonsgegevens worden verzameld dan strikt noodzakelijk. Ook zullen de gegevens niet langer dan noodzakelijk worden bewaard.

Verwerking van persoonsgegevens

Website, contactformulier en email
Bij het bezoeken van de website worden het gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, en gebruikte internetbrowser verstrekt. Het IP-adres kan worden aangemerkt als een persoonsgegeven en zal worden gebruikt om cyberaanvallen af te houden, dit is een gerechtvaardigd belang. Tevens zal het IP-adres, als hier expliciete toestemming voor bestaat, worden gebruikt binnen Google Analytics.

Op onze website is het mogelijk een contactformulier in te vullen. In het contactformulier wordt gevraagd naar(bedrijfs)naam en email. Deze gegevens worden enkel gebruikt om contact op te nemen.

Daarnaast worden de persoonsgegevens verwerkt die je actief aan ons verstrekt per email (Hierbij kun je denken aan naam, telefoonnummer en email of andere persoonsgegevens die je aan ons toestuurt). Hiermee verleen je aan ons toestemming om over het betreffende onderwerp contact op te nemen of wellicht uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Dienstverlening
Jij, jouw werkgever of andere organisatie hebt/heeft er voor gekozen om diensten af te nemen bij Coachpraktijk Achterhoek. Voor het uitoefenen hiervan heeft Coachpraktijk Achterhoek een aantal persoonsgegevens van jou als betrokkene nodig. Namelijk een naam, adres, postcode, plaats, telefoonnummer en emailadres.

Er zullen geen gegevens over jouw gezondheid worden gevraagd. Ook zal geen contact worden opgenomen met (vorige) behandelaars/ begeleiders om (medische) persoonsgegevens op te vragen.

Mocht jouw werkgever of organisatie er voor hebben gekozen Coachpraktijk Achterhoek in te zetten dan zal er in beknopte wijze een terugkoppeling plaatsvinden. Hiervoor zal jij voorafgaand aan de dienstverlening toestemming verlenen.

Door de bovenstaande dienstverlening heeft Coachpraktijk Achterhoek soms toegang tot persoonsgegevens waar het hoe en het waarom van de gegevensverwerking niet alleen door Coachpraktijk Achterhoek, maar ook door jouw werkgever of organisatie wordt bepaald. Zij is dan ook de verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt bijvoorbeeld in overleg met jou en Coachpraktijk Achterhoek welke persoonsgegevens voor welke doeleinden mogen worden gebruikt.

Tevens is het mogelijk dat Coachpraktijk Achterhoek het voor het coachings- of begeleidingstraject belangrijk vindt een analyses en/of testen uit te laten voeren. Deze analyses en/of testen zullen door een derde partij worden uitgevoerd. Je zal door ons of de derde partij een link toegezonden krijgen. Bij het aanklikken van de link en het invullen van de analyse worden jouw naam, emailadres en de resultaten van de analyse vastgelegd in de systemen van de derde partij. Daarnaast verleen je met het invullen van de test en/of analyses toestemming om de resultaten van deze test(en) en/of analyse(s) terug te sturen naar Coachpraktijk Achterhoek en verdere acties te ondernemen.

Als er aan het Coachingsinstituut wordt gedoceerd dan zal het hoe en het waarom van de gegevensverwerking volledig door het Coachingsinstituut worden bepaald. Het Coachingsinstituut is volledig verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt zelf welke persoonsgegevens voor welke doeleinden mogen worden gebruikt en hoe lang Coachpraktijk Achterhoek deze persoonsgegevens mag bewaren, tenzij er een wettelijke bewaarplicht bestaat voor Coachpraktijk Achterhoek. Ook zullen de leerlingen bij het instituut haar rechten moeten uitoefenen.

Voor deze dienstverlening heeft Coachpraktijk Achterhoek de bedrijfsnaam, adres, postcode en plaats van het bedrijf en naam, telefoonnummer en emailadres van de betreffende contactpersoon nodig.

Naam, adres, postcode plaats en email zullen ook worden gebruikt voor het verzenden van een factuur. Door een betaling aan Coachpraktijk Achterhoek te doen verstrek jij, jouw werkgever of andere organisatie bankgegevens, inclusief tenaamstelling aan de betreffende bank en aan daarmee dus ook aan ons.

(Potentiële) leveranciers
Coachpraktijk Achterhoek heeft ook contact met leveranciers. Coachpraktijk Achterhoek heeft van deze leveranciers de bedrijfsnaam, adresgegevens en naam, email en telefoonnummer van de betreffende contactpersoon. Deze persoonsgegevens zijn rechtmatig verkregen door toestemming die expliciet is gegeven of de uitvoering van de overeenkomst die met de betreffende leverancier is gesloten.

Om facturen te voldoen aan de leveranciers verstrekt de leverancier aan ons een factuur met daarop de bedrijfsnaam, adresgegevens, kvk nummer, btw nummer en bankgegevens, dit op basis van de overeenkomst en wettelijke verplichtingen die hiertoe bestaan.

Doeleinden verwerking
De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

Het op een andere manier verwerken van jouw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover daarvoor expliciet toestemming is verleend.

Je dient er bewust van te zijn dat wij zonder contactgegevens niet met jou in contact kunnen treden. Tevens kan Coachpraktijk Achterhoek zonder persoonsgegevens die belangrijk zijn voor de begeleiding en coaching, zoals hierboven beschreven, geen goede uitvoering geven aan de overeenkomst. Zij kan dan bijvoorbeeld geen goed beeld vormen, nader adviseren/ondersteunen of bepalen of en welke tools kunnen worden ingezet.

Tevens zal Coachpraktijk Achterhoek persoonsgegevens gebruiken en verstrekken als de overheid een verzoek doet voor een fraudeonderzoek.

Rechten van betrokkenen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Coachpraktijk Achterhoek en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Mocht er een wettelijke verplichting bestaan tot het bewaren van gegevens dan is Coachpraktijk Achterhoek hieraan gehouden.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@coachingaanzet.nl We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Mocht je niet tevreden zijn over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag).

Let er op dat dit niet geldt voor de studenten waaraan Coachpraktijk Achterhoek doceert. Studenten kunnen deze rechten uitoefenen bij het Instituut, omdat zij als verwerkingsverantwoordelijke wordt aangemerkt.

Bewaren persoonsgegevens
Coachpraktijk Achterhoek bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Mocht je bijvoorbeeld contact met ons hebben opgenomen via de email of het contactformulier dan zal, indien je geen klant bij ons bent of wordt, deze email worden verwijderd als jouw vraag is beantwoord.

Het IP-adres ter beveiliging van de website, zal worden bewaard zolang dit nodig is voor deze beveiliging.

Coachpraktijk Achterhoek is vanuit wetgeving verplicht om bepaalde (persoons)gegevens te bewaren. Zo bestaat er een bewaartermijn van 7 jaar op basisgegevens van Coachpraktijk Achterhoek zoals een grootboek, de debiteuren- en crediteurenadministratie, verkoopadministratie en e-mails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering. Hierbij kun je denken aan naam, adres, postcode en plaats. Dit ziet in ieder geval niet op de inhoud van de coaching, uitkomsten van de testen of advisering in verband daarmee.

Als het gaat om potentiële dienstverleners, dan zullen bedrijfsnaam, naam telefoonnummer en email van contactpersoon worden verwijderd als er geen overeenkomst wordt gesloten, tenzij zij toestemming verlenen om in het systeem te worden opgenomen. Deze toestemming wordt bijvoorbeeld verleend bij het verstrekken van een visitekaartje.

Als er een overeenkomst wordt gesloten worden deze gegevens en ook adres bewaard voor zo lang de overeenkomst standhoudt, rekening houdend met de fiscale bewaarplicht. Deze is ook van toepassing op gegevens die in de factuur vermeld staan zoals naam, adres, bankrekeningnummer, tenaamstelling, kvknummer en btwnummer.

Gegevens die je zelf aan Coachpraktijk Achterhoek verstrekt zullen zoveel mogelijk worden geretourneerd aan het einde van de dienstverlening.

Zoals aangegeven zal Coachpraktijk Achterhoekbij sommige dienstverlening enkel als verwerker in de zin van de nieuwe privacywetgeving kunnen worden aangemerkt. De klant zal dan ook de bewaartermijnen bepalen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het doceren aan het instituut.

Delen van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden door meerdere partijen ontvangen. Coachpraktijk Achterhoek heeft soms toegang tot persoonsgegevens waar het hoe en het waarom van de gegevensverwerking niet door Coachpraktijk Achterhoek, maar enkel door de klant wordt bepaald. Als het gaat om verwerking van persoonsgegevens in het kader hiervan kan Coachpraktijk Achterhoek als verwerker worden aangemerkt. Jij dient dan als klant vooraf toestemming te verlenen voor het inschakelen van derde partijen.

Tussen Coachpraktijk Achterhoek en de derde partijen wordt een overeenkomst gesloten om afspraken te maken hoe om te gaan met jouw persoonsgegevens. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd en er zal door Coachpraktijk Achterhoek worden toegezien op de naleving daarvan. Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. 

Moneybird B.V. boekhouder en accountant
Vanwege onder andere onze verplichtingen vanuit wetgeving, maar ook het juist uitoefenen van de overeenkomst zullen er facturen worden verzonden en een administratie moeten worden bijgehouden en worden bewaard. Dit wordt gedaan middels het programma Moneybird en onze boekhouder en accountant.

Leveranciers van gevalideerde testen
Coachpraktijk Achterhoek maakt gebruik van meerdere leveranciers van gevalideerde testen, zoals TMA en DISC, om door middel van een talenten motivatie analyse, drijfveren, talenten, competenties maar ook ontwikkelpunten in kaart te brengen.

Telemos hosting
Telemos host haar website bij Telemos Hosting. Handelingen die middels de website worden uitgevoerd zijn hier zichtbaar. Hier bevindt zich ook de emailserver.

Vanwege de veiligheid van jouw persoonsgegevens en de continuering van het bedrijfsproces, wat tegelijkertijd een gerechtvaardigd bedrijfsbelang is wordt de cloudopslag en de back up tevens beheerd door Telemos.

WordPress
Coachpraktijk Achterhoek maakt gebruik van WordPress, een internet platform die eveneens zorgt voor hosting en templates voor de inhoud van de website. Handelingen van de bezoeker die middels de website worden uitgevoerd zijn hier zichtbaar. Hierbij kun je denken aan het invullen van een formulieren op een website. WordPress bevindt zich buiten de Europese Unie. De beveiliging van de gegevens bij WordPress worden gewaarborgd door het privacy shield. Dit is een overeenkomst tussen Amerika en Europa waarin regels zijn vastgelegd over uitwisseling en beveiliging van persoonsgegevens.

EMAILPROGRAMMA, AGENDA en ADRESBOEK
Wij gebruiken een emailprogramma om een email aan jou te verzenden, zodat wij in contact met je kunnen komen. Email wordt via een eigen bij Telemos gehoste mailserver ontvangen en verzonden. Onze afspraken staan vermeld in de agenda en jouw contactgegevens in het adresboek.

Beveiliging
Coachpraktijk Achterhoek draagt er zorg voor dat persoonsgegevens voldoende worden beveiligd. Om verlies, misbruik, en onrechtmatige verwerkingen te voorkomen worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Deze zijn afgestemd op het risico van de verwerking. Mocht je vragen hebben over de beveiliging van jouw persoonsgegevens of heb je het idee dat gegevens niet goed beveiligd zijn neem dan contact met ons op via info@coachingaanzet.nl

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser (bijv. Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox, Opera) op jouw harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Sessiecookies
Met behulp van een sessie cookies kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met jouw bezoek hebt bekeken. Daardoor kan onze dienst zoveel mogelijk worden aangepast aan jouw eigen wensen. Hiervoor maken wij gebruik van cookies van derde partijen. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Functionele cookies
Met behulp van een functionele cookies kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je prettiger gebruik maakt van onze website. Deze cookies kun je verwijderen via de instellingen van jouw browser. Functionele cookies worden nooit gedeeld met andere partijen en worden uitsluitend gebruikt voor de website www.coachingaanzet.nl

Analytische cookies
Met analytische cookies verzamelen wij met behulp van derden statistieken over het gebruik van de website door de gebruikers.

Door websitegebruik te meten kunnen we onze website blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers. Voor het plaatsen van deze gegevens is geen toestemming vereist.

Mochten deze cookies worden ingezet om te koppelen aan bijvoorbeeld advertentiegegevens dan hebben wij wel toestemming van jou nodig. Er is dan sprake van tracking cookies. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) bent geweest.

Social media cookies van derden
Social media cookies van derden worden door de social media websites zelf geplaatst. Wanneer je een social media button aanklikt, wordt een social media cookie geplaatst. De social media partij kan jouw IP-adres herkennen op het moment dat je bijvoorbeeld een pagina van onze website deelt. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven.

Google Analytics
Coachpraktijk Achterhoek maakt gebruik van analytische cookies via Google Analytics. Voor analytische cookies moet expliciet toestemming worden gevraagd. Hierbij worden statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s en de verkeersbronnen anoniem via het Google Analytics account van Coachpraktijk Achterhoek verzameld.

Analytische Cookies blijven maximaal 2 jaar geldig.

Coachpraktijk Achterhoek heeft het Google Analytics account zo ingesteld dat;

Coachpraktijk Achterhoek geeft je de mogelijkheid voor een ‘opt-out’. Hiermee telt jouw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken. Klik hier om dit in te stellen.

Coachpraktijk Achterhoek gebruikt geen cookies waarbij je over het web wordt gevolgd voor bijvoorbeeld advertenties of andere commerciële doeleinden.

Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Klik hier voor verdere toelichting.

Aansprakelijkheid
Deze disclaimer is van toepassing op de website, www.coachingaanzet.nl en emailverkeer.
Hoewel aan de inhoud van de website grote zorg is besteed, aanvaardt Coachpraktijk Achterhoek geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan. De op de website opgenomen informatie is alleen voor algemeen gebruik en kan niet worden aangemerkt als advies.

Coachpraktijk Achterhoek is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van de website. Het is niet toegestaan om de inhoud van de website te kopiëren, verspreiden of al dan niet tegen een vergoeding beschikbaar te stellen.

De informatie opgenomen in e-mails is enkel bestemd voor de geadresseerde. Coachpraktijk Achterhoek is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van elektronische middelen van communicatie.

Wijziging
Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 13 juni 2018.